Стари стълби, водещи към нови места


Камарата на пловдивските архитекти вземат активно участие в тазгодишната Нощ на музеите и галериите под надслова „Ще ми се да беше…”. Младите архитекти, 14 ентусиасти до 35 годишна възраст, са се разделили на три групи, които реализират идеите си на три архитектурни работилници, съответно на локациите – стълбите на „Каменица”, стълбите до Джумая джамия и стълбите пред църквата „Света Богородица”.  Събитието има за цел демонстриране на архитектурни предложения, свързани с  бъдещата  експлоатация на занемарени до момента  централни места в Пловдив.

Под надслов „Градина на толерантността” работят архитектите на стъпалата до Джумая джамия и дават облик на идеята за обединяване на всички религии, помещаващи се в Пловдив. Кръгът олицетворява тази идея, символизирайки равенство на религиозните общности. На пръв поглед стъпаловидната конструкция ще се превърне магически в своеобразен кръг, гледана от индивидуална за всеки зрителна точка. Гледаният отгоре кръг изгражда идеята за трите символа на религиите – кръст за християнската, еврейска звезда и полумесец за мюсюлманската. Инсталацията предлага места за отдих и екран за прожекция. Изборът на локацията не е случаен, целта е да се даде нов живот на неизползваемото до скоро място. Ще бъде поставено информационно табло, разгръщащо основната идея на архитектите, но разбира се то само ще насочва въображението и индивидуалния прочит на минувачите. Площадката има отпуснати от общината няколко месеца, през които ще може да се използва. Изненадваща подписка е стартирала в подкрепа на архитектурната конструкция, създадена е цяла общност във Facebook, която настоява общината да съхрани инсталацията и да я поддържа.

Историята разказва, че стълбите на „Каменица” някога е трябвало да минават през цялото тепе и да отвеждат на отсрещната му страна. Този проект не е осъществен до днес, но в Нощта на музеите и галериите, отборът на амбициозните творци ще изгради символично въжена стълба, изографисана с послания. Основната цел е да се стимулира изкачването, като се провокира любопитството и насърчаването до крайната цел – „Дървото на желанията”. „Говорещите стъпала” с текст на всяка крачка, ще превърнат изкачването в истинско приключение.

Към емблематичните стълбища се нареждат и стъпалата пред храма „Света Богородица”. Там инсталацията ще бъде от светлина. Посетителите ще създават собствени светлинни ефекти, въртейки педалите на четири приспособени за проекта колела.

Автор: Русана Куманова, Александра Юнакова
Фотограф: Иван Кирев

Изложби на КАБ – Пловдив и САБ – Пловдив
Площад „Централен“ пред Централна поща
Стълбите зад Джумая джамия
Стълбите към църквата „Св. Богородица“
Стълбите на  „Каменица“

Exhibition of CAB – Plovdiv and the Union of Architects in Bulgaria – Plovdiv
Central Square in front of the Central Post Office
The Stairs behind Dzhumaya mosque
The Stairs to Saint Mary Church
The Stairs of Kamenitza

19:00 – 01:00
„Архитектурен Форум 2012“
„Architectural Forum 2012“

Изложба „Проектите на пловдивските архитекти“ и резултати от интернет-конкурса „Кино Космос – място за култура“ – Площад централен
Exhibition „The projects by Plovdiv architects“ and results from the internet competition „Cosmos cinema – a place for culture“ – Central Square

Изложба „Ще ми се да беше…..“ – арх. Христо Гинев, арх. Иван Енев, арх. Александър Костов – Джумая Джамия, църквата на „Св. Богородица“, Стълбите на  „Каменица“
Събитието има за цел създаване на три архитектурни предложения и реализации за облагородяването на три места, синтез с градската среда, провокация за бъдещото им експлоатиране и намек за тяхната забрава до момента. Проектът ще може да се види в градска среда за един месец. Планира се архитектурната работилница да стане традиция в ежегодния архитектурен форум, организиран от КАБ-Пловдив и САБ-Пловдив и така да се подобряват все повече и повече места от града ни. През 2012 са избрани три места, в три отбора, всеки с по 14 млади архитекта на възраст до 35 години.

Exhibition „I wish it was…..“ – Architects Hristo Ginev, Ivan Enev, Aleksandyr Kostov – Dzhumaya Mosque, St. Mary church

The event intends to create three architectural offers for the improvement of three city locations; the offers will be synthesis with the city environment, a challenge for the future exploitation of the locations and a hint for their oblivion so far. The project will be on display for a month in city environment. The architectural workshop is planned to become a tradition in the annual architectural forum organized by CAB-Plovdiv and to improve more locations in the city. Three locations were selected in 2012 for three teams with 14 young architects up to 35 years old in each team.


http://night.bg/bg/program/the-city-and-public-spaces/42/Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg