Стани част от Нощта


Влезте в екипа на един от най-обичаните и популярни фестивали за култура и изкуство в страната – НОЩ/Пловдив, 2017 (15, 16, 17 септември).

Изберете си стажантска позиция като КООРДИНАТОР, ФОТОГРАФ или АВТОР В БЛОГА и се включете в подготовката на любимата НОЩ.


Изпратете в срок до 30 ЮНИ 2017 г. на мейл VOLUNTEERS@OPENARTS.INFO, CV със снимка и данни за контакт + кратка мотивация в свободен текст за конкретната позиция.

КАКВО ДАВАТ ПОЗИЦИИТЕ?

 • Богат опит в културната сфера и събитийното планиране
 • Динамични, отговорни и интересни задължения
 • Полезни контакти с български и международни артисти и партньори на събитието
 • Сертификат за преминат стаж в една от утвърдените културни организации в страната

КАКВИ КАЧЕСТВА ТЪРСИМ?

 • Желание за развитие и усвояване на нови знания
 • Организираност и динамичност на работа
 • Комуникативност и лесна работа в екип
 • Добро владеене на основни компютърни програми и интернет
 • Добър писмен и говорим български и английски език

sisi

Сиси Георгиева, стажант координация в НОЩ/Пловдив, 2015: „Когато си част от екипа на Нощта времето лети бързо! Свързвам Нощта с един ползотворен и динамичен период, в който помагах и се забавлявах, учих се, организирах и се развивах неусетно.“

ПОЗИЦИЯ СТАЖАНТ КООРДИНАТОР:

Период на заетост: юли–септември 2017 г.

Отговорности:

 • Коорднация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на артистични проекти, част от програмата на фестивала
 • Координация и контрол на организационни етапи от подготовката на фестивала
 • Комуникация с артисти, партньори и участници в проектите
 • Координация на доброволци и подизпълнители
 • Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства”

данниела

Даниела Севрийска, редкатор в блога на НОЩ/Пловдив, 2015 и 2016: „Да си в блога на Нощ/Пловдив дава възможност да срещнеш хора, „които инжектират изумрудени микроби във въображението ти“ (по думите на чудесния Роберто Боланьо). А увереността и уменията, които трупаш в процеса на работа, са толкова готини, че след това избуяват навред из любимите ти истории и спомени.“

ПОЗИЦИЯ АВТОР В БЛОГА НА НОЩТА:

Период на заетост: юли–септември 2017 г.

Отговорности:

 • Проучване и вземане на интервюта с артисти, партньори и участници в НОЩ/Пловдив в седмиците преди фестивала
 • Създаване и редакция на собствени материали, отразяващи програмата на фестивала
 • Екипна работа с другите автори под ръководството на опитни редактори
 • Отразяване на събитията в рамките на самата „Нощ”

lina

Лина Кривошиева, фотограф в НОЩ/Пловдив, 2016: „Нощта създава приятелства. Да се опиташ да я уловиш в кадър е магично и разтърсващо. На моменти тъмно, а в други много усмихнато и светло”.

ПОЗИЦИЯ ФОТОГРАФ В БЛОГА НА НОЩТА

Период на заетост: юли–септември 2017 г.

Отговорности:

 • Активна работа с авторите и редакторите на блога по заснемане на проекти, участници и локации, част от програмата на фестивала
 • Селекция и обработка на снимки
 • Заснемане на събитията в НОЩ/Пловдив, 2017 (15, 16, 17 септември)

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС:

Изпратете CV със снимка и данни за контакт + кратка мотивация в свободен текст за конкретната позиция в срок до 30 ЮНИ 2017 г. на имейл VOLUNTEERS@OPENARTS.INFO

* Моля, отбележете в имейла си за коя позиция кандидатствате.

Кандидатите трябва да имат предвид, че стажът е неплатен и дейностите се осъществяват предимно в Пловдив.

НОЩ/Пловдив и тази година се подготвя в съорганизаторство с Фондация „Америка за България“ и Община Пловдив.

За международната артистична програма събитието работи заедно с посолствата на АвстрияИзраелФинландияСАЩ и Индонезия, както и с Френски Институт БългарияИнститут Сервантес-СофияIN SITU.

Фестивалът има удоволствието да работи в партньорство и с Обединена Българска БанкаVISAAbsolutMentorMateEVNОФ Пловдив 2019 и др.

ENGLISH BELOW:

Join the team of the beloved cultural festival – NIGHT/Plovdiv, 2017 (15, 16, 17 September).

WHAT THE POSITIONS GIVE?

 • Rich experience in the cultural sphere and event planning
 • Dynamic, responsible and interesting duties
 • Useful contacts with Bulgarian and international artists and partners of the event
 • Certificate of internship in one of the established cultural organizations in the country

WHAT QUALITIES WE SEARCH?

 • Desire for development and learning
 • Organization and dynamics of work
 • Easy communication and good teamwork
 • Good knowledge of basic computer programs and the Internet
 • Good written and spoken Bulgarian and English

Choose your internship position and be part of the NIGHT’s preparations.

COORDINATOR:

July–September 2017

Responsibilities:

 • Coordination in the preparation and practical implementation of artistic projects part of the program
 • Coordination and control of the organizational stages of the festival’s preparation
 • Communicating with artists, partners and project participants
 • Coordination of volunteers and subcontractors
 • Active cooperation with the Open Arts team

AUTHOR IN THE BLOG:

July–September 2017

Responsibilities:

 • Researches and interviews with artists, partners and participants in NIGHT/Plovdiv
 • Writing and editing of own materials reflecting the program of the festival
 • Teamwork with other authors and under the guidance of experienced editors
 • Reflection of events within the NIGHT itself

PHOTOGRAPHER IN THE NIGHT

July–September 2017

Responsibilities:

 • Active work with the authors and editors of the Night’s blog
 • Selection and photo editing – Shooting events for the preparations and during NIGHT/Plovdiv, 2017 (15, 16, 17 September)

IF YOU ARE INTERESTED: Send by 30 June 2017 to mail VOLUNTEERS@OPENARTS.INFO, CV with photo and contact details + short free-term motivation for the specific position.

* Please indicate in your email which position you are applying for.

Candidates should note that the internship is unpaid and the activities are mainly carried out in Plovdiv.

NIGHT/Plovdiv and this year is being co-organized with the America for Bulgaria Foundation and Plovdiv Municipality.

For the international artistic program, the event works together with the Embassies of AustriaIsraelFinlandUSA and Indonesia, as well as with the French Institute of BulgariaCervantes Institute in SofiaIN SITU.

The festival is pleased to work in partnership with United Bulgarian BankVISAAbsolutMentorMateEVNMF Plovdiv 2019 and others.

 


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg